slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Eşti aici

Mesaj de eroare

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor în require_once() (linia 3134 din /home/rsco1576/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor în require_once() (linia 113 din /home/rsco1576/public_html/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

R.O.F. AN ȘCOLAR 2018-2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ȘCOLII GIMNAZIALE ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA
AN ȘCOLAR 2018-2019
Prezentat în Consiliul Profesoral din data de: 24.09.2018
Aprobat în Consiliul de Administrație din data de: 02.10.2018

Titlul I
Dispoziţii generale
Capitolul 1
Cadrul de reglementare
Art. 1
(1)Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, denumit în continuare „Regulament”, reglementează organizarea și funcționarea unității noastre de învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Unitatea de învățământ se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale propriului regulament de organizare și funcționare și ale regulamentului intern.
Art. 2
(1)Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ conține reglementări cu caracter general, precum și reglementări specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2)Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ sa elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai părinților și ai elevilor desemnați de către consiliul reprezentativ al părinților, respectiv de consiliul școlar al elevilor.
(3)Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.
(4)Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.
(5)După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se afișează la avizier și, după caz, pe site-ul unității de învățământ. Educatoarele/învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul preșcolar/primar/profesorii diriginți au obligația de a prezenta anual elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare, la începutul anului școlar. Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ.
(6)Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat Regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.
(7)Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie. Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
(8)Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, conține dispozițiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile, și se aprobă prin hotărâre a consiliului de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri în unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.
Capitolul 2
Principii de organizare
Art. 3 (1) Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2)Conducerea Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4 Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.
Titlul II
Organizarea unităţii de învăţământ

Capitolul 1
Rețeaua școlară

Art. 5 (1) Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, este autorizată să funcționeze și face parte din reţeaua şcolară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale, având personalitate juridică. Dispune de patrimoniu, în proprietate publică și privată; cod de identitate fiscală (CIF); cont în Trezoreria Brăila; ștampilă cu stema României și cu denumirile corecte ale ministerului educației și cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului gimnazial;
(2)Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, are conducere, personal și buget propriu, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de autonomie instituțională și decizională.
(3) Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, are în subordine structuri școlare arondate: Școala Primară ”Ștefan Negrea”, Scorțaru Vechi; Grădinița cu program normal Scorțaru Vechi și Grădinița cu program normal Tudor Vladimirescu.
Art. 6 (1) Circumscripția școlară este formată din totalitatea străzilor aflate pe raza Comunei Tudor Vladimirescu, Brăila, în vederea școlarizării preșcolarilor/elevilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.
(2) Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.
Capitolul 2
Organizarea programului școlar
Art. 7 (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor de examene naționale, se stabilesc prin ordin al ministrului educației.
(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unității de învățământ – la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, cu aprobarea inspectorului școlar general;
b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același din județul Brăila - la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului educației;
c) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației.
(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.
(2) Art. 8 (1) Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, în anul școlar 2018-2019 organiză cursurile în forma de învățământ cu frecvență, în program de zi, dimineața. Programul este stabilit de consiliul de administrație al unității de învățământ.
(3) Învățământul preșcolar, grădinițele cu program normal Tudor Vladimirescu și Scorțaru Vechi, funcționează fiecare cu cîte 2 grupe, cursurile vor începe de la ora 8.00 și se vor încheia la ora 12.00
(4) În învăţământul primar, Școala Primară ”Ștefan Negrea”, Scorțaru Vechi, funcționează cu 5 clase (preg.-IV), cursurile vor începe de ora 8.00 și se vor termina nu mai târziu de ora 12.45, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative.
(5) Pentru clasele din învăţământul gimnazial (clasele: V+VII, VI,VIII), programul începe la ora08.00 și se încheie nu mai târziu de ora 15.00, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.
(6) În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar.

Titlul III
Managementul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Capitolul 1
Dispoziţii generale

Art. 9 (1) Managementul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
(2) Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, este condusă de consiliul de administrație, și de director.
(3)Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 10 (1) Consultanța și asistența juridică pentru Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul școlar Brăila, prin consilierul juridic.

Capitolul 2
Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Art. 11 (1) Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învățământ.
(1) Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila este alcătuit din 7 membrii, asfel: 3 cadre didactice, dintre care unul este directorul, primarul Comunei Tudor Vladimirescu, un reprezentant al Consiliului Local, 2 reprezentanți ai părinților.
(2) Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație.

Art. 12 (1) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observator, reprezentantul organizației sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ.
(2) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator.
Capitolul 3
Directorul
Art. 13 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu legislația privind învățământul, în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu prevederile R.O.F.U.I.P.
(1) Funcția de director al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila a fost ocupat, conform legii, prin concurs public.

(2) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, după promovarea concursului, directorul a încheiat un contract de management administrativ-financiar cu primarul Comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila.
(3) Directorul a încheiat un contract de management educațional cu inspectorul școlar general al I.S.J. Brăila.
(4) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.
(5) Directorul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar Brăila, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar.
Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar Brăila. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
(6) În cazul vacantării funcției de director din unitatea de învățământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral și cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 14 (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:
a) este reprezentantul legal al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila și realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educațională;
c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
e) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ;
f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;
g) prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este prezentat în fața consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a I.S.J. Brăila.
(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții:
a) propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;
b) răspunde, împreună cu consiliul de administrație, de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;
c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.
(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;
e) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și atribuțiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de ministerul educației.
(4) Alte atribuții ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliul de administrație;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație;
c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripția școlară;
f) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administrație;
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;
h) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
i) emite, în baza hotărârii consiliului de administrația, decizia de numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
j) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorul structurii arondate, din rândul cadrelor didactice – de regulă, titulare – care își desfășoară activitatea în structurile respective;
k) emite, în baza hotărârii consiliului de administrația, decizia de constituire a catedrelor și comisiilor din cadrul unității de învățământ;
l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ și îl propune spre aprobare consiliului de administrație;
m) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic;
n) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
o) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;
p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de administrație;
q) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
r) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră și responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;
s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
t) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare și extrașcolare, a responsabilior de catedră și responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
u) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile de la programul de lucru;
v) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
w) numește și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de învățământ;
x) răspunde de arhivarea documentelor oficiale și școlare;
y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;
z) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanții mass-media, Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, au acces neîngrădit în unitatea de învățământ.
(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile.
(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membri în unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale.
(7) Directorul are obligația de a delega atribuțiile către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.

Art. 15 În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art. 16 (1) Drepturile și obligațiile directorului Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.
Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general al I.S.J. Brăila.
Capitolul 4
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

Art. 17
Pentru optimizarea managementului Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:
documente de diagnoză;
documente de prognoză;
documente de evidență.

Art. 18 (1) Documentele de diagnoză ale Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila,sunt:
- rapoartele de activitate semestriale asupra activității desfășurate;
- rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;
- raportul anual de evaluare internă a calității.

Art. 19 (1) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se întocmesc de către directorul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
(2) Rapoartele semestriale și anuale de activitate se validează de către consiliul de administrație, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului școlar următor.
(3) Rapoartele semestriale și anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în ședința
Consiliului profesoral.
Art. 20 Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ , fiind documente care conțin informații de interes public.
Art. 21 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, se validează de către consiliul de administrație, la propunerea coordonatorului comisiei și se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.
Art. 22 (1) Documentele de prognoză ale Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, sunt realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare, sunt:
a) planul de dezvoltare instituțională;
b) planul operațional al unității
c) plan managerial (pe an școlar);
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2) Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unității de învățământ.

Titlul IV
Personalul unităţilor de învăţământ

Capitolul 1
Dispoziții generale

Art. 23
(1) În Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
(2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unitatea noastră se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 24
(1) Drepturile și obligațiile personalului din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila sunt reglementate de legislația în vigoare.
(2) Personalul din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.
(3) Personalul din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.
(4) Personalului din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.
(5) Personalului din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii.
(6) Personalul din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila are obligația de a veghea la siguranța copiilor/elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și extracurriculare/extrașcolare.
(7) Personalul din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.
Art. 25
(1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale ale Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
(2) Prin organigrama ale Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.
Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
Art. 26 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 27 Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.
Art.28 La nivelul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, funcționează următoarele compartimente/servicii de specialitate: Secretariat, Financiar, precum și alte compartimente sau servicii, potrivit legislației în vigoare.
Capitolul 2
Personalul didactic

Art. 29 Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 30 Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății.
Art. 31 Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.
Art. 32 Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestației didactice la grupă/clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.
Art. 33 (1) În cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al personalului didactic de predare, în zilele în care acesta are cele mai puține ore de curs.
(2) Atribuțiile profesorului de serviciu:
- vine la școală cu 15 minute mai devreme pentru organizarea intrării la clase a elevilor;
- asigură securitatea elevilor pe, perioada desfășurării pauzelor;
- controlează starea de curățenie și respectarea normelor de igienă pe tot parcursul zilei, pe holurile școlii;
- ia măsuri de atenuare a conflictelor din școală și informează conducerea școlii;
- supraveghează persoanele străine intrate ăn școală;
- supraveghează respectatrea normelor de protecția muncii, P.S.I. și de protecția mediului și ia măsuri operative dacă este cazul;
- profesorul de serviciu răspunde de securitatea cataloagelor în timpul pauzelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, împreună cu secretarul unității de învățământ, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.
- în cazul producerii unor evenimente deosebite, are obligația de a anunța conducerea școlii;
- la încheierea serviciului completează un proces-verbal, unde consemnează toate evenimentele importante.
Capitolul 3
Personalul nedidactic
Art. 34
(1) Personalul nedidactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.
(3) Angajarea personalului nedidactic în Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.
Art. 35
(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de directorul școlii.
(2) Programul personalului nedidactic este stabilit de către directorul școlii, potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către Consiliul de administrațiedupă cum urmează: 7.00 - 15.00 de luni până vineri.
(3) Directorul stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire.
(4) Directorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare unității de învățământ.
Capitolul 4
Evaluarea personalului Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Art. 36
(1) Evaluarea personalului didactic se realizează la sfârșitul anului școlar.
(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.
(3) Evaluarea se face conform unor fișe de auto-evaluare și ăn urma raportului argumentativ depus de cel evaluat. Fișele de auto-evaluare sunt discutate în Consiliul profesoral și aprobate în Consiliul de administrație
Capitolul 5
Răspunderea disciplinară a personalului Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Art. 37
Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 38
Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul V
Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice
Capitolul 1
Organisme funcționale ale Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Secțiunea 1
Consiliul profesoral
Art. 39
(1) Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere și de predare actică din unitatea de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare.
(3) Personalul didactic de conducere și de predare are dreptul să participe la toate ședințele consiliilor profesorale Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila și are obligația de a participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an școlar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învățământ.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru copii, elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
(6) Directorul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. În anul școlar 2018-2019 secretarul Consiliului profesoral este doamna profesor Neti Spătărescu. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.
(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai altor parteneri educaționali. La ședințele consiliului profesoral pot participa și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membri în unitate.
(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți participanții au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat,
ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

Art. 40 Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
a) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație;
c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate semestrial și anual, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;
e) aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare învățător/institutor/profesor pentru învățământ primar/profesor-diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;
f) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, potrivit prevederilor prezentului Regulament;
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, conform reglementărilor în vigoare;
h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;
i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre aprobare consiliului de administrație;
j) avizează proiectul planului de școlarizare;
k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
m) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională ale cadrelor didactice
n) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului “Profesorul anului” personalului didactic de predare cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;
o) dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
p) dezbate, la solicitarea ministerului educației, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului național de învățământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
r) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului educațional din unitatea de învățământ și propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia;
s) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;
t) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și orice alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
u) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.
Art. 41 Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Secțiunea 2
Consiliul clasei
Art. 42 (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei.
(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial.
(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.

Art. 43
Consiliul clasei are următoarele obiective:
a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor;
b) evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor;
d) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;
e) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare;
f) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe.

Art. 44
Consiliul clasei are următoarele atribuții:
a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
b) stabilește măsuri de sprijin, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
c) stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru învățământul primar;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;
f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 45
(1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință

Secţiunea 3
Comisiile metodice constituite la nivelul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Art. 46
(1) În cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila , comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învățământul preșcolar și primar, comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învățământ.
(3) Activitatea comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei și validat de consiliul de administrație al unității.
(5) Comisia metodică se întrunește lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor acesteia.
(6) Tematica ședințelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și este aprobată de directorul unității de învățământ.

Art. 47
Atribuțiile comisiilor metodice sunt următoarele:
a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;
b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta stabilită la nivel național.
c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar;
d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;
e) elaborează instrumente de evaluare și notare;
f) analizează periodic performanțele școlare ale copiilor/elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă și modul în care se realizează evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare și instruire practică are obligația de a completa condica de prezență inclusiv cu tema orei de curs;
h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor;
i) organizează activități de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare;
j) organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
k) implementează standardele de calitate specifice;
l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice;
m) propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare formațiune de studio.
Capitolul 2
Responsabilități ale personalului didactic în Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Secţiunea 1
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Art. 48
(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educației privind educația formală și nonformală.
(4) Directorul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.
(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislației în vigoare.
Art. 49
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:
a. coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învățământ;
b. avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei/grupei;
c. elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlare și ministerul educației, în urma consultării părinților și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;
d. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;
e. identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților;
f. prezintă consiliului de administrație, rapoarte semestriale privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
g. diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
h. facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
i. elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
j. propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;
k. facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional;

Secţiunea 2
Profesorul diriginte
Art. 50
1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei.
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură clasă.
(3) La învățământul primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar.

Art. 51
(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral.
(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.
(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.

Art. 52
(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.
(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial și anual, planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ.
(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz.
(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:
a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare”;
b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educației cu alte ministere, instituții și
organizații.
(5) Orele destinate activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională, se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul unității.
(6) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.
Art. 53 (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte stabilește cel puțin o ora în fiecare lună în care se întâlnește cu aceștia, pentru
prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.
(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.

Art. 54 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: Profesorul diriginte are următoarele atribuții:
1. Organizează și coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de câte ori este cazul;
d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;
e) activități educative și de consiliere;
f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități extracurriculare.
2. Monitorizează:
a) situația la învățătură a elevilor;
b) frecvența la ore a elevilor;
c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;
3. Colaborează cu:
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;
c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea Sistemului de Informații Integrat al Învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și actualizării datelor referitoare la elevi;
4. Informează:
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali despre prevederile Regulamentului de organizare și
funcționare a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;
c) părinții, tutorii sau susținătorii legali despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali , precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;
d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate, informarea se face în scris, numărul acestora se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;
5. Îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului.
Art. 55 Profesorul diriginte are şi următoarele atribuţii:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali precum și cu membrii consiliului clasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și în carnetul de elev;
e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;
f) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislația
în vigoare;
g) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;
h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;
i) elaborează portofoliul dirigintelui.
Capitolul 3
Comisiile din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Secţiunea 1

Art. 56
(1) La nivelul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila funcționează următoarele comisii:
1. cu caracter permanent.
2. cu caracter temporar
3. cu caracter ocazional.
(2) Comisiile cu caracter permanent:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;
c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
e) Comisia pentru controlul managerial intern;
f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
g) Comisia pentru programe și proiecte educative.
(3) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ
(4) Comisiile cu caracter temporar :
a) Comisia de Educație juridică
b) Comisia S.S.M.
c) Comisia decirculație rutieră
d) Comisia situații de urgență
(5) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emisă de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor b), f) și g) de la art. 56 sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților, tutorilor sau a susținătorilor legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv comitetul de părinți.
(6) Activitatea comisiilor din unitatea de învățământ și documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de
învățământ.

Titlul VI
Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Capitolul 1
Compartimentul secretariat
Art. 57
(1) Compartimentul Secretariat cuprinde, postul de secretar.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3) În anul școlar 2018-2019 secretariatul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administrație, după cum urmează: luni-joi – 8.00-16.30, vineri – 08.00-14.00

Art. 58
Compartimentul Secretariat are următoarele atribuții:
a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;
c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității;
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare sau de fișa postului;
f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;
g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației;
h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației;
i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;
j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit legislației în vigoare sau fișei postului;
k) întocmirea statelor de personal;
l) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;
m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate.
n) gestionarea corespondenței unității de învățământ;
o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;
p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Art. 59
(1) Secretarul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila pune la dispoziția personalului condicile de prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora.
(2) Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.
(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar în perioada vacanțelor școlare la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.
(4) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.
Capitolul 2
Serviciul financiar la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Secţiunea 1
Organizare și responsabilități
Art. 60

(1) Serviciul Financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.
(2) Serviciul Financiar din cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, este asigurat de un “contabil-șef”, având un program orar de luni până vineri de la 08.00 la 16.00.
(3) Serviciul Financiar este subordonat directorului unității de învățământ.
Art. 61
Serviciul Financiar are următoarele atribuții:
a) desfășurarea activității financiar-contabile a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;
e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;
g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;
j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, prin care se angajează fondurile unității;
m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secţiunea 2
Management financiar
Art. 62

(1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu.
Art. 63 Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art. 64
(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație.
Capitolul 3
Compartimentul administrativ la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Secţiunea 1
Organizare și responsabilități

Art.65 În lipsa unui administrator Compartimentul Administrativ este coordonat de directorul unității de învățământ.
Art. 66
Compartimentul Administrativ are următoarele atribuții:
a) gestionarea bazei materiale;
b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;
c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;
e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului Financiar;
g) evidența consumului de materiale;
h) punerea în aplicare a măsurilor privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație.

Secţiunea 2
Management administrativ

Art. 67 Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 68
(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, în baza solicitării compartimentelor funcționale.
Art. 69 Bunurile aflate în proprietatea Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila sunt administrate de către consiliul de administraţie.

Capitolul 4
Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Art. 70
(1) În Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, se organizează și funcționează Biblioteca școlară.
(2) Aceasta se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor și a Regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației.
(3) Biblioteca școlară se subordonează directorului.
(4) În Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se asigură accesul gratuit al elevilor şi al întregului personal la Biblioteca Şcolară.
(5) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este interesat de completarea rațională a fondului de publicații.
Art. 71 Atribuțiile bibliotecarului sunt:
a) Organizează spațiul bibliotecii și asigură funcționarea acesteia conform normelor legale;
b) Elaborează și afișează regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii, orarul acesteia și normele S.S.M. și P.S.I.;
c) Ține evidența fondului de publicații;
d) Răspunde eficient la cerințele de lectură și de informare ale utilizatorilor;
e) Oferă consiliere acu privire la utilizarea lucrărilor de referință;
f) Îndrumă elevii spre lectură, ăn colaborare cu cadrele didactice, potrivit cerințelor din programa școlară precum și a particularităților psihopedagogice și de vârstă ale elevilor;
g) Inițiază și derulează parteneriate interne și externe;
h) Contribuie la promovarea unei bune imagini a școlii.
Art.72 Orarul bibliotecii școlare, aprobat de director, pentru anul școlar 2018-2019 este următorul:
luni- vineri – 10.00-14.00

Titlul VII
Elevii

Capitolul 1
Dobândirea și exercitarea calităţii de elevi
Art.73 Înscrierea la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a prezentului Regulament, ca urmare a solicitării scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.
Art. 74
(1) Înscrierea în învățământul de nivel preșcolar și primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.
(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punctul de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar.
(3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitatea noastră de învățământ poate consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.
(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alin. (3), se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională.
Art. 75 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
Art. 76
(1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.
(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de directorul unității.
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de șapte zile de la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, declararea absențelor ca nemotivate.
Art. 77
(1) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.
Art. 78 Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs.

CAPITOLUL 2
Drepturile elevilor

Art. 79 (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni.
(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
Art. 80 Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:
a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.
c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii;
d) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
e) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite ;
f) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
g) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;
h) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale;
i) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
j) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare.
k) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la bibliotecă, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila asigură în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare;
m) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;
n) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;
o) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
p) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
q) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară;
r) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
s) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
t) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, pe baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
u) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
v) dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;
w) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
x) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii;
y) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
z) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.
Art. 81 Recompensarea elevilor
(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
c) burse de merit;
d) premii, diplome, medalii;
e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate;
(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale;
(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.
(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda:
a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline, potrivit consiliului profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat;
b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.
(5) Elevii din învăţământul gimnazial, pot obţine premii dacă:
a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00;
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
(6) Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila pot stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea.

CAPITOLUL 3
Responsabilitățile elevilor

Art. 82 (1) Elevii au obligația de a frecventa cursurile Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, de a se pregăti la fiecare disciplină și ola fiecare evaluare/sesiune de examen organizată de școală.
(2) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de note și să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor,precum și părinților/tutorilor/susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.
(3) Toți elevii Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, au obligația să respecte:
a) Prezentul Regulament, R.O.F.U.I.P., Statutul Elevului;
b) Reguli de circulație;
c) Norme de securitate și sănătate în muncă;
d) Norme de prevenire și stingerea incendiilor;
e) Norme de protecție civilă;
f) Norme de protecția mediului.
(4) Elevii au obligația de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
(5) Elevii au obligația de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină originale;
(6) Elevii au obligația de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
(7) Elevii au obligația de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice;
(8) Elevii au obligația de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
(9) Elevii au obligația de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
(10) Elevii au obligația de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila;
(11) Elevii au obligația de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul unităţii de învăţământ;
(12) Elevii au obligația de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
(13) Elevii au obligația de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport;
(14) Elevii au obligația de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la medicul de familie şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.
CAPITOLUL 4
Interdicțiile elevilor
Art. 83 Elevilor le este interzis:
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;

CAPITOLUL 5
Sancționarea elevilor
Art.84 (1) Elevii din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut.
(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
a) observaţie individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;
(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL 6
Pagube patrimoniale
Art. 85 (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.
Capitolul 7
Activitatea educativă extraşcolară
Art. 86 Activitatea educativă extraşcolară din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 87 (1) Activitatea educativă extraşcolară din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se desfăşoară în afara orelor de curs.
(2) Activitatea educativă extraşcolară din Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spații educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 88 (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate şi de voluntariat.
(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de preșcolari/elevi, de către educatoare/învățător/institutor/ profesor pentru învăţământul preșcolar/primar/profesor diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.
(5) Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu, se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educației.
(6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.

Capitolul 8
Evaluarea copiilor/elevilor Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Secţiunea 1
Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare
Art. 89 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor față de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației.
Art. 90 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:
a) chestionări orale;
b) teste, lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate;
e) proiecte;
f) interviuri;
g) portofolii;
h) probe practice;
i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către ministerul educaţiei /inspectoratele şcolare, elaborate în conformitate cu legislația națională;
(2) În învățământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar inferior, elevii vor avea la fiecare disciplină, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.
Art. 91 Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului naţional.
Art. 92 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile preşcolar și clasa pregătitoare;
b) calificative la clasele I-IV;
c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar inferior.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepţia celor de la nivelul preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.
Art. 93 (1) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
(2) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ.
Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
(3) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzute la alin. (2), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore.
(4) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfășurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației.
(5) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învățământ, până la sfârşitul anului şcolar.
Art. 94 (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul. " sau "scutit medical în anul şcolar. ", specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.
Art. 95
(1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să își exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.
(2) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
(3) În situația în care părinții/tutorii sau susținătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.
(4) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.
(5) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.
Art. 96 (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală
6,00/calificativul "Suficient".
Art. 97 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective.
b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de ministerul educaţiei;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;
nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art. 98 (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.
Art. 99 (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.
(2) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de ministerul educaţiei.

Art. 100 (1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut calificativul ”Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar.
b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual "Insuficient"/media anuală mai mică de 6,00;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situație de corigență;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină;

Secţiunea 2
Examenele organizate la nivelul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Art. 101 (1) Examenele organizate de Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila sunt:
a) examen de corigenţă;
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administrație, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigențe are în componență un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
(3) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz specialități înrudite/ din aceeaşi arie curriculară.
(4) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepțional, în situația în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite din aceeași arie curriculară.
Capitolul 9
Transferul elevilor
Art. 102 Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la unitatea noastră de învăţământ la alta, sau invers, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Art. 103 Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Art. 104 După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de cinci zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de zece zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

Titlul VIII
Evaluarea unităţii de învăţământ

Capitolul 1
Evaluarea internă a calităţii educaţiei la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Art. 105 (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.
Art. 106 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţi noastre de învăţământ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea noastră de învăţământ a elaborat şi adoptat propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
Art. 107 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului educaţiei se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învățământ.

Capitolul 2
Evaluarea externă a calităţii educaţiei la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila
Art. 108 (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învățământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.
(5) În cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

Titlul IX
Partenerii educaţionali

Capitolul 1
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 109 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preşcolarului/elevului sunt parteneri educaţionali principali ai Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile, legate de sistemul de învăţământ, care privesc educaţia copiilor lor.
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copillui/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-şcoală.
Art. 110 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situaţia propriului copil.
Art. 111 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ în concordanță cu procedura de acces dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământ preşcolar/primar/profesorul diriginte;
e) participă la acțiuni organizate de Consiliul părinților.
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali în unitatea de învăţământ.
Art. 112 (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Consiliul consultativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.
Art. 113 (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului în care este implicat propriul copil, se face prin discuţii amiabile cu salariatul unității de învățământ implicat, educatoarea/ învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar /profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorul/susținătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o adresează o cerere scrisă, pentru medierea în vederea rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar Brăila, pentru a media şi rezolva starea conflictuală.
Capitolul 2
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 114 (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislaței în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă/ pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ.
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei /învăţătorului /institutorului / profesorului pentru învăţământpreşcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.
(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

Art. 115 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

Art. 116 Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor.

Capitolul 3
Adunarea generală a părinţilor Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Art. 117 (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă.
(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Art. 118 (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către educatorul/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/ profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult șapte zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.

Capitolul 4
Comitetul de părinţi al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Art. 119 (1) În Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, convocată de educatoarea / învățătorul / institutorul / profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri. În prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru învăţământul antepreșcolar/preşcolar/primar/profesorului diriginte.
(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Art. 120 Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali prezenţi;
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţineriibazei material a unității de învăţământ ;

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ preșcolar/primar/ profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activități de consiliere şi orientare socio-profesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;
Art.121 (1) Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi, prin aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

(2) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea fondurilor.
Capitolul 5
Consiliul reprezentativ al părinţilor Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Art. 122
(1) La nivelul fiecărei unităţii noastre de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.

Art. 123 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi doi vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei trei, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice și juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art. 124 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta națională;
b) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
c) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
d) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
f) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaţionale;
g) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
h) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
j) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de
învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;
k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor.
Capitolul 6
Contractul educaţional
Art. 125 Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila încheie cu părinţii, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Acesta este particularizat la nivelul unităţii noastre de învăţământ prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ.
Art. 126 Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ. Eventualele modificări ale unor prevederi din contractului educaţional se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.
Art. 126 (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilității contractului, alte clauze.
(3) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
(4) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.
(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

Capitolul 7
Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila şi alţi parteneri educaţionali

Art. 127 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii localeale Comunei Tudor Vladimirescu, colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.
Art. 128 Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila realizează parteneriate cu asociaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
Art. 129 (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de învăţământ.
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii de învățământ.
Art. 130 (1) Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională.
(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor.
(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.
(5) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ.

Titlul X
Elevii cu nevoi speciale
Capitolul 1
Elevii cu C.E.S. ai Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila

Art. 130 Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de achiziţii dar cu intelect normal.
Art. 131 Elevii cu Cerințe Educaționale Speciale din școala noastră beneficiază de profesori desprijin, calificați. Programul cursurilor pentru elevi cu C.E.S. la Școala Primară ”Ștefan Negrea”, Scorțaru Vechi: luni-joi- 09.00-12.00. Programul cursurilor pentru elevi cu C.E.S. la Grădinița cu program normal Tudor Vladimirescu: vineri- 08.00-11.00. Programul cursurilor pentru elevi cu C.E.S. la Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu: miercuri – 08.00-12.00

Capitolul 2
Școlarizarea la domiciliu

Art. 132
(1) Școlarizarea la domiciliu a elevilor nedeplasabili, cu boli cronice, ai Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, este asigurat, în anul școlar 2018-2019, de un cadru didactic de sprijin calificat;
(2) Orientarea școlară către forma de învățământ la Școlarizare la domiciliu se face la cerea părinţilor, tutorilor sau reprezentanții legali adresată C.J.R.A.E.Brăila;
(3) Orientarea școlară către forma de învățământ la Școlarizare la domiciliu este pe o perioadă de un an școlar, în baza certificatului de orientare școlară profesională;
(4) Elevii școlarizați la domiciliu studiază toate disciplínele din planul-cadru corespunzătoare nivelului de studii;
(5) În urma ședinței Consiliului de administrație al I.S.J. Brăila, imediat după primirea aprobării, școala înscrie elevul în catalog și în registrul matricol, cu mențiunea ”Școlarizat la domiciliu, conform certificatului de orientare școlară și profesională, nr…… din data……..”;
(6) Numărul maxim de ore este 4 pentru învățământul primar și 6 pentru învățământul gimnazial, iar numărul maxim de ore/săptămână aferent fiecărei discipline se stabilesc în consiliul clasei și se aprobă de Consiliul de administrație al școlii;
(7) Durata orei de curs pentru învățământul primar este de 45 de minute, iar pentru învățământul gimnazial este de 50 de minute;
(8) Cadrul didactic desemnat pentru Școlarizarea la domiciliu efectuiază evaluări predictive, formative și sumative, în conformitate cu planificările semestriale. Pentru toate tipurile de evaluare se acordă 4 ore semestrial;
(9) Notele vor fi scrise în catalog și vor fi verificate de către diriginte lunar;
(10) Condica de prezență va fi completată la școală conform unei diagrame de prezență cu semnătura părintelui/tutorului sau reprezentantului legali .

Titlul XI
Dispoziţii finale și tranzitorii

Art. 133 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

Art. 134 În incinta Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 135 În Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.
Art. 136 Lângă școală funcționează cabinetul medical al Comunei Tudor Vladimirescu. Personalul cabinetului medical (medic, asistent medical), colaborează cu cnducerea școlii. Program: luni-vineri – 08.00-15.00.
Art. 137 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila.
Art. 138 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice dispoziție contrară se abrogă.
Art. 139 Prevederile prezentului Regulament este obligatoriu pentru tot personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, pentru elevii și părinţii, tutorii sau reprezentanții legali ai elevilor.
Art. 140 Modificările prezentului Regulament se fac în urma discutării în Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila și cu aprobarea în Consiliul de administrație al școlii și intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoștință celor interesați.

Colectivul de lucru al acestui Regulament de Organizare și Funcționare a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila:

inst. Mihai Elena –

prof. înv. preșc. Lărgeanu Florentina –

prof. Coteț Doina –

repr. al org. Sindicale prof. înv. preșc Podaru Cristina –

repr. al părinților Căldăruș Ionel –

repr. al elevilor Fătu Florin –

Director,
prof. Giurgiu Florin Cristian

Share: 

Site creat si modificat de RepSoft IT Braila