slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Eşti aici

Mesaj de eroare

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor în require_once() (linia 3134 din /home/rsco1576/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor în require_once() (linia 113 din /home/rsco1576/public_html/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
SEMESTRUL I
ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018

A. Managementul ariei curriculare

Pe parcursul semestrului I a anului şcolar 2017 – 2018 , Comisia Metodică a învăţătorilor şi- a propus următoarele obiective:
• Sporirea eficienţei actului didactic;
• Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a procesului de învăţare;
• Îmbunătăţirea competenţelor de citit – scris şi calcul matematic;
• Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfăşurarea activităţii la clasă;
• Participarea la acţiuni de formare continuă a cadrelor didactice;
• Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea strategiilor la caracteristicile psihofizice ale elevilor;
• Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice;
• Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene;
• Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor comunităţii.

Existenţa, structura și conţinutul documentelor proiectiv-educative

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT , precum şi de recomandările din partea inspectorului de specialitate făcute la Consfătuirile din toamnă.
Toate cadrele didactice au parcurs ritmic , aplicând metode şi procedee educativ-participative la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la nivelul ciclului primar.
S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestora în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri algoritmice , modelatoare, problematice.
Fiecare învăţător a aplicat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
În ceea ce priveşte activităţile extraşcolare au fost realizate conform graficului de activităţi propus de fiecare cadru didactic, au fost realizate serbări pentru sărbătoarea Pomului de Crăciun, participări la concursuri pentru diferite discipline. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model.
S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate , care urmăresc antrenarea elevilor la un efort susţinut şi înarmarea acestora cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă, s-au realizat dezbateri în vederea găsirii unor metode de învăţământ care să declanşeze angajarea elevilor în activitatea concretă, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare.

2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern( intâlniri de lucru, interasistenţe, relatia învăţător-profesor, relatia învăţător- învăţător, învăţător –echipa educativă, comunicarea din cadrul catedrei)

Relaţiile cadru didactic-elev:
• Relaţiile se bazeaza pe respect reciproc , educatie civilizată, colaborare şi înţelegere, afectivitate;
• Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţa de educatie, punctualitate, ţinută morală;
• Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, ajutor reciproc, dorinţa de afirmare şi autodepăşire.
Interacţiunea pe plan educativ, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasă. Din acest motiv, fiecare învăţător a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situaţii diverse.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţător a încercat construirea unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele educative, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
Pentru a facilita comunicarea elev- elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie strânsă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa educativă.
S-au efectuat asistenţe şi interasistenţe conform graficelor stabilite pentru asigurarea unui act educativ cât mai performant, adaptat noilor cerinţe educative.
În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.
S-a realizat o comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate diferite activităţi:
 Micul pieton- activitatea de prezentare a proiectului si întâlnirea partenerilor urmând apoi ca activitățile să se deruleze și pe parcursul semestrului al II-lea;
 Marea Unire- 1 Decembrie 1918- participanți copiii claselor I, a III-a și a IV-a ( desfășurată în localul școlii);
 1 Decembrie în ochi de copil- spectacol desfășurat la Căminul cultural de clasa pregătitoare în colaborare cu grădinița din sat;
 Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești;
 24 Ianuarie1859 – Unire-n cuget și-n simțiri, activităţi la care au fost implicaţi toţi elevii claselor primare.
Un număr de elevi de la ciclul primar au participat la concursul „Comper”;
La aceste activităţi elevii participanţi au obţinut diplome de participare dar şi diferite premii şi menţiuni.

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învăţare. Au fost utilizate şi diferite culegeri, lucrări care au fost de real folos în pregătirea lecţiilor la diferite discipline de învăţământ. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicaţi în alcătuirea de portofolii tematice dar şi în diferite obiecte creative care au putut fi folosite şi ca material didactic în desfăşurarea activităţilor educative.

B. Eficacitatea educaţională
1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare si promovare)
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru anul şcolar 2017-2018 la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul semestrului I al acestui an şcolar.
La sfârşitul semestrului au fost făcute propuneri pentru oferta de discipline opţionale a anului şcolar viitor pentru toate clasele, conform propunerilor stabilite în şedinţele cu părinţii fiecărei clase în parte.

2. Sistemul de evaluare
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat.

2. Optimizarea strategiilor de evaluare

• s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi
• s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar)
• s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare
• s-a realizat o evaluare ritmică înregistrată în documentele şcolare existente.

CONCLUZII
La sfârşitul semestrului I a anului şcolar 2017 – 2018 elevii claselor primare din şcoala noastră au dat dovadă de o bună pregătire conform particularităţilor lor individuale;
• Toţi elevii sunt promovaţi;
• Elevilor cu rămâneri în urmă li se acordă atenţie sporită;
• Elevilor cu deficienţe în învăţare (CES) li s-au întocmit Programe de Intervenţie Personalizată realizate cu ajutorul profesorului de sprijin;
• Participare la acţiuni şi proiecte educative;
• Promovarea optimă a exemplelor de bune practici;
• Relaţie bună constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii;

Responsabil Comisie,
Prof. înv. primar Elena Rîşnoveanu

Share: 

Site creat si modificat de RepSoft IT Braila