PLAN DE INTEGRITATE actualizat ianuarie 2022

PLANUL DE INTEGRITATE

AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA, AN ȘCOLAR 2021-2022

-actualizat ianuarie 2022-

 

În conformitate cu Strategia națională anticorupție 2021-2025, obiectivul specific nr. 4.2 privind creșterea integrității, reducarea vulnerabilităților și a risurilor de corupție în sistemul național de educație.

Nr.

Crt.

OBIECTIVE MASURĂ IMPUSĂ INDICATORI RESPONSABILI TERMEN DE REALIZARE SURSE DE VERIFICARE
1 Elaborarea și aprobarea unui ghid pentru elaborarea Codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila Identificarea resurselor materiale și umane. Îmbunătățirea strategiilor de implementare. Elaborarea, prezentarea în Consiliul profesoral și aprobarea în Consiliul de administrație a ghidului Directorul unității de învățământ

Consilier de etică

Sfârșitul lunii iunie 2022 Publicări pe site-ul școlii și la avizier

Raportări către I.S.J.

2

 

Elaborarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, statul de drept, gestionarea agresivității și prevenirea corupției Efectuarea temelor/exercițiilor cuprinse în curriculum-ul disciplinei ce vizează dezvoltarea și diversificarea componențelor sociale și civice.

 

Formarea cadrelor didacticepentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării și discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției. Consilier de etică

Diriginți

Cadre didactice

Permanent Rapoarte

Chestionare

3 Transparentizarea informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică la nivelul Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila Transparentizarea deciziilor și acțiunilor efectuate de factorii decizionali ai unității de învățământ Raport anual privind activitatea de cercetare, academică și financiară întocmit și publicat pe site-ul școlii.

Declarații de avere și de interese ale persoanelor cu funcții de conducere și control din cadrul unității de învățământ

Coantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate

Execuții bugetare publicate

Contracte publice publicate

Bunuri și servicii achiziționate publicate

Sponsorizările primite publicate

 

 

 

Director

Contabil

Anual

 

 

 

 

 

Anual

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

Raportări
4 Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziția de către instituțiile din sectorul educațional

 

M 1.2.3. –Identificarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor structurale pentru implementarea de proiecte în domeniul integrității și bunei guvernări la nivelul sectorului educațional, in parteneriat cu societatea civilă

 

-Numarul de proiecte depuse;

– Numarul de proiecte finantate;

– Numar de proiecte finalizate;

Unitatea de învățământ permanent Raportări
    M1.2.5.- Imbunatatirea strategiilor de comunicare pe teme de anticoruptie la nivelul unitatilor de invatamant, care sa ia in calcul potentialele riscuri si vulnerabilitati la coruptie;   – numarul de comunicate de presa;

– numarul de emisiuni radio, tv;

– numarul de raspunsuri la solicitarile media;

 

Conducerea scolii

Grupul de lucru

 

 

Conducerea scolii

Grupul de lucru

 

 

Strategia de informare publica sa fie actualizata

 

 

5

 

Consolidarea integritatii personalului din sectorul educational prin promovarea standardelor etice profesionale si prin stimularea comportamentului etic, profesionalismului si a rezultatelor obtinute

 

M1.3.1- aprobarea,implementartea si monitorizarea aplicarii Codului etic pentru invatamantul preuniversitar

 

 

–          Gradul de cunoastere de catre angajati a normelor si prevederilor codului;

–          Numarul de informari periodice asupra aspectelor de incalcare a prevederilor codului;

–          Regulamente interne;

–          Numarul de diseminari de bune practici;

 

Conducera unitatii de invatamant

Conducerea ISJ

Comisiile judetene de etica;

 

 

Permanent

 

 

Diseminarea prevederilor Codului de etica in cadrul Consiliilor profesorale;

Includerea in planul de management al unitatii necesitatea diseminarii prevederilor Codului de etica

Introducerea unor teme vizand deontologia profesionala in activitatea de mentorat și în cursuri de formare continuă;

    M 1.3.2. –Aprobarea si implementarea codului etic/deontologic pentru personalul din educatie care lucreaza in proiecte cu finantare externa

 

 

–          Numarul de chestionare privind gradul de cunoastere de catre angajati a prevederilor codului;

–          Numarul de informari periodice asupra aspectelor de incalcare a prevederilor codului;

–          – Numarul de diseminari de bune prectici

 

 

 

 

 

Conducerea unitatii de invatamant

 

 

Permanent

 

 

Diseminarea prevederilor Codului de conduita pentru evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese de catre personalul implicat in gestionarea programelor finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare in cadrul consiliilor profesionale.

Diseminarea prevederilor Codului de etica prin intermediul programului de formare continua a personalului didactic.

    M1.3.3 –Desfasurarea de actiuni de promovare a prevederilor Codului de etica pentru invatamantul preuniversitar ;

 

 

 

–          Numarul de actiuni de promovare ,de prezentare si de dezbatere a codurilor,

–          Rapoarte de activitate publicate anual;

–         Numarul de sisteme interne de management si asigurarea calitatii implementate la nivelul

–         unitatii de invatamant

Conducerea unitatii de invatamant

 

Semestrial

 

Raport de evaluare al institutiei;

Raport de activitate publicate  anual

 

 

    M 1.3.4. –Consolidarea unor sisteme interne de management si asigurarea calitatii la nivelul unitatilor scolare care sa asigure transparenta si responsabilitatea institutionala cu privire la aspectele legate de etica profesionala si de performantele profesionale;

 

–          Numarul de proceduri;

–          Rapoartele anuale publicate;

–          Numarul de sisteme de management si asigurarea calitatii;

 

 

Conducerea scolii

 

 

Semestrial

 

Raport de evaluare al institutiei;

Raport de activitate publicate  anual

 

 

6 Cresterea eficientei mecaniscmelor de prevenire a coruptiei in materia achizitiilor publice si a utilizarii fondurilor publice in general la nivelul sectorului educational M 1.4.1 – Prevenirea conflictelor de interese in gestionarea fondurilor publicein sectorul educational prin elaborarea unor proceduri specifice; –          Numarul de proceduri elaborate;

–          Rapoarte de activitate publicate anual;

Conducerea scolii Anual

 

Raport de evaluare al institutiei;

Raport de activitate anual

    M 1.4.3.- asigurarea implicarii tuturor factorilor cointeresati in procesul de elaborare a planului de achizitii al unitatii de invatamant

 

 

–         Numarul de consultari Unitatea de invatamant

 

 

Anual

 

Raport de activitate  publicate anual

 

    M 1. 4.5.- asigurarea transparentei resurselor bugetare si extrabugetare prin publicarea anuala a informatiilor la avizierul scolii/pe site

 

–          Numarul de rapoarte publicate

 

 

Unitatea de invatamant

 

 

Anual

 

Raport de activitate publicat

anual

 

 

7

 

Cresterea gradului de educatie anticoruptie la nivelul beneficiarilor educatiei

 

 

M 2.2.1. – introducerea tematicii anticoruptie

In cadrul activitatilor extracurriculare si al programelor scolare la disciplinele optionale.

 

–          Numarul de proiecte;

–          Numarul de levi beneficiari ai noii tematici;

–          Evolutia perceptiei privind coruptia;

Conducerea unitatii de invatamant

 

 

permanent

 

Planul de invatamant

Programa scolara

 

 

    M 2.2.2. – Stimularea organizarii periodice si sistematice, la nivelul invatamantului preuniversitar, a unor programe extracurriculare si extrascolare destinate cresterii nivelului educatiei anticoruptie a tinerei generatii, prin parteneriate cu institutii avand competente in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei.

 

 

 

 

–          Numarul de proiecte;

–          Numarul de levi beneficiari ai noii tematici;

–         Evolutia perceptiei privind coruptia

Conducera scolii

 

 

permanent

 

Planul de invatamant

Programa scolara

 

 

    M2.2.3- monitorizarea video si audio a concursurilor si examenelor nationale organizate in sistemul educational

 

–          Numar de camere video montate;

–          Numarul de incalcari ale prevederilor metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor nationale;

Conducerea scolii

Grupul de lucru

Permanent

 

Rapoarte privind derularea campaniilor

 

    M2.2.4 – Derularea de programe si campanii de informare si responsabilizare a elevilor ciu privire la riscurile si consecintele negative ale coruptiei

 

–          Numarul de campanii derulate;

 

 

Conducerea scolii

 

Permanent

 

Codul de etica la nivelul scolii

 

    M 2.2.5.- Elaborarea unui Cod de etica al elevilor raportat la codul etic pentru invatamantul preuniversitar

 

-Numarul de informari periodice asupra aspectelor de incalcare a prevederilor codului

 

Conducerea unitatii de invatamant

Grupul de lucru

 

 

semesrial

 

Monitorizarea evenimentelor si promovarea exemplelor de buna practica;

 

8

 

Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie si a gradului de implicare a factorilor cointeresati si societatii civile in demersurile de prevenire si combatere a coruptiei

 

M 2.3.1- Organizarea la nivel  local a dezbaterilor publice anticoruptie cu participarea factorilor cointeresati de la nivelul sectorului educational

 

M2.3.2.- Desfasurarea de capmpanii locale pentru promovarea unui comportament de recunoastere si respingere a coruptiei, inclusiv prin parteneriate scoala-familie-comunitate

 

–          Numar de evenimente organizate

–          Numar de participanti;

 

 

–          Numarul de parteneriate

–          Numarul de factori implicati

 

 

Conducerea unitatii de invatamant

Grupul de lucru

 

Conducerea unitatatii de invatamant

 

 

Semesrial

 

 

 

 

 

 

Semestrial

 

 

Monitorizarea evenimentelor si promovarea exemplelor de buna practica;

 

–          Acorduri de parteneriat

–          Publicarea in revistele scolilor a unor sondaje de opinie

–          Postarea pe site a proiectelor comune,a serbarilor,a ofertei educationale;

9 Intensificarea cooperarii in domeniul combaterii coruptiei in institutiilor din sistemul educational

 

 

M 3.2.1. – Incheierea de protocoale de colaborare si comunicare intre MEN si institutiile furnizoare de date din teritoriu-scoli in vederea

operationalizarii bazei de date cu proceduri si instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educatiei,susceptibili de a genera fapte de coruptie in randul personalului din structura MEN si structurile subordonate,precum si din scoli si consiliile locale-reprezentanti in consiliul de administratie al scolii

 

 

 

 

 

 

–          Numarul de protocoale incheiate

–          Nr. de ghiduri realizate

–          Intalniri de lucru organizate

 

 

Conducerea scolii

 

 

Permanent

 

 

Numar de protocoale incheiate

 

 

    M 3.2.2. – Intensificare cooperarii cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activitatilor de audit si control

 

 

–          Numarul de protocoale de colaborare si comunicare incheiate

–          Numarul de cazuri semnalate organelor judiciare;

–         Intalniri de lucru organizate(ateliere de lucru, dezbateri

Conducerea scolii

 

 

Permanent

 

 

Numar de protocoale de colaborare si comunicare incheiate

 

 

10

 

Aprobarea, promovarea și implementarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive M 4.1.1.-Informarea personalului MEN, a personalului din sectorul educational si a reprezentantilor administratiei publice cu roluri in educatie cu privire la procesul de elaborare a palnului sectorial –         Elaborarea planului sectorial Conducerea scolii semestrial

 

Planul sectorial