RAPORT ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL HORNEȚ” SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2021-2022

 

– STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI –

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2021 – 2022

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii şi probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada

13.09.2021 – 14.01.2022

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:

 

 1. CURRICULUM
 • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;
 •   Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
 • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
 • Selecţia manualelor şi asigurarea distribuirii lor la clase;
 • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naționale;
 • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
 • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice.

 

 1. MANAGEMENT ŞCOLAR
 • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal), față în față și online;
 • Elaborarea proiectului planului de scolarizare;
 • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
 • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.

 

 1. RESURSE UMANE
 • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
 • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
 • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;
 • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
 • Realizarea evaluării personalului nedidactic.

 

 1. PARTENERIATE ȘI PROGRAME
 • Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;
 • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.
 • Organizarea de activităţi extraşcolare.

 

 1. RESURSE MATERIALE
 • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 • Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
 1. RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE ȘI DE IMAGINE
 • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;
 • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.

 

 

 1. SITUAŢIA NUMERICĂ A ELEVILOR LA ÎNCEPUTUL SEMESTRULUI I AN ȘCOLAR 2021-2022

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA

 

CICLUL PREȘCOLAR

Înscrişi la începutul anului şcolar – 55

Rămaşi la sfârşitul sem. I – 57

 

CICLUL PRIMAR

Clasa Înscrişi

la începutul anului şcolar

Rămaşi

la sfârşitul

sem. I

Promovaţi
Preg. 11 11 11  
 

I

 

13

 

13

 

13

 
 

II

 

16

 

17

 

17

 
 

III

 

11

 

11

 

11

 
 

IV

 

14

 

14

 

14

 
 

Total

 

65

 

66

 

65

 

 

 

 

CICLUL GIMNAZIAL

Clasa Înscrişi

la începutul anului şcolar

Rămaşi

la sfârşitul

sem. I

Promovaţi
 V 11 11 10  
 

VI

 

14

 

14

 

12

 
 

VII

 

19

 

19

 

19

 
 

VIII

 

14

 

14

 

11

 
 

Total

 

58

 

58

 

55

 

 1. BURSE ACORDATE ELEVILOR

 

1.a. BURSE SOCIALE (VENIT MIC):

14 de elevi au beneficiat de burse sociale

2.b. BURSE DE MERIT

20  elevi au beneficiat de burse de merit

 

 1. PERSONAL DIDACTIC

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA

 

  Total posturi/

catedre

Debutant Din care ocupate cu personal care are gradul:
Def. II I Doctor în ştiinţe Necalificat
Educatoare 4 2 1 1

 

Învăţători 5 1       1 1 2

 

Profesori 10 2      2 3 3

 

 

 1. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii:

Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, Comisia pentru Curriculum, Comisia pentru  întocmirea orarului, Comisia pentru monitorizarea stării de disciplină, Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, Comisia de mobilitate, Comisia pentru activități școlare și extrașcolare, Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii, Comisia pentru combaterea violenței și anti-corupție, Comisia pentru acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere şi casare, Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre.

 

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor. Predarea online a fost făcută conform programului orar.

Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor diriginti a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice  atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.

Activitatea de inspectie şcolară a fost realizată prin asistenţe la ore efectuate de director, cu precadere la cadrele didactice debutante în vederea consilierii şi sprijinirii dezvoltării profesionale. Au fost întâmpinate probleme legate de prezența elevilor la orele online din lipsă de aparatură specifică sau a conexiunii la internet. În sprijinul acestor elevi, cadrele didactice au elaborat fișe de lucru care au fost distribuite fiecărui elev care nu a putut participa la orele online, de către personalul nedidactic al școlii.

 

 1. PROFESORII ŞCOLII GIMNAZIALE ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA

 

 • Condruz Mihaela Alice – profesor de lb. şi lit. română;
 • Coteț Doina – profesor de lb. Engleză și educație tehnologică;
 • Bolog Violeta – profesor religie ortodoxă;
 • Hulea Irinela Claura –profesor de istorie, geografie și educație financiară;
 • Jugănaru Iulian – profesor de matematică și educație plastică;
 • Spătărescu Neti – profesor de biologie, fizică, chimie;
 • Gămulescu Alexandra – profesor educație socială;
 • Chihaia Georgian – profesor de educaţie fizică;
 • Giurgiu Florin Cristian – profesor de educaţie fizică;
 • Ispas Victor – profesor informatică;

 

Pe semestrul I al anului şcolar 2021-2022 şi-a propus următoarele obiective:

 

 • Organizarea şi proiectarea activităţii (întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe şi planificări pentru disciplinele de la Evaluarea Națională, conceperea unor teste de evaluare pentru aprofundarea materiei);
 • Adptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor (parcurgerea ritmică şi integrală a materiei pe semestrul I conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor, verificarea periodică a caietelor de teme);
 • Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii elevilor pentru concursurile şcolare, tezele cu subiect unic, depistarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor);
 • Perfecţionarea cadrelor didactice ( participarea profesorilor la activităţile din şcolală/online, la cercurile pedagogice, la activităţile organizate de CCD).

 

 

 

 1. ÎNVĂȚĂTORII ŞCOLII GIMNAZIALE ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA
 • Mihai Elena – profesor pentru învățământul primar – clasa

a IV-a;

 • Isac Claudia Iulia – profesor pentru învățământul primar- clasa a III-a;
 • Rîșnoveanu Elena – profesor pentru învățământul primar– clasa a II-a;
 • Negoiță Alina – profesor pentru învățământul primar– clasa I
 • Mihoc Andrei – profesor pentru învățământul primar – clasa pregătitoare.

 

Pe semestrul I al anului şcolar 2021-2022 şi-au propus următoarele obiective:

 • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul);
 • Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 • Organizarea de activităţi extracurriculare;
 • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 • Colaborarea şcoală-familie.

 

PUNCTE TARI

 

Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu învățătoarele am constatat că materia planificată pentru semestrul I a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative. Mai puțin la elevii care

În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.

În lecţiile desfăşurate la clasă, cât și online, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului, s-au dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor.

 

 

PUNCTE SLABE

 

 • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă;
 • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor;
 • Există elevi cu deficienţe de învăţare, deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului;
 • Participare deficitară la orele online.

 

RECOMANDǍRI

 

 • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare, istorice, geografice, lectură suplimentară etc.);
 • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională;
 • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare;
 • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţare-evaluare.

 

 1. EDUCATOARELE ŞCOLII GIMNAZIALE ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA

 

 • Istrate Mariana – educatoare;
 • Lărgeanu Florentina Antoaneta – profesor pentru învățământul preșcolar;
 • Podaru Cristina – profesor pentru învățământul preșcolar;
 • Stanciu Maria – educatoare.

 

Activitatea educatoarelor desfăşurată pe semestrul I al anului şcolar 2021-2022 a urmărit realizarea obiectivelor cuprinse în programa pentru învăţământul preşcolar.

Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei, au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive, adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse.

Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, programul comisiei metodice, prin temele planificate, a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor.

Pe parcursul semestrului I s-au întocmit şi susţinut proiecte didactice .

Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente, respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale, stabilesc clar etapele activităţilor, folosesc metode didactice adecvate, stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ, având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor. Au avut o bună cooperare cu părinții preșcolarilor în activitatea de predare online.

Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală.

 

 1. DIRIGINŢII ŞCOLII GIMNAZIALE ”AUREL HORNEȚ”, TUDOR VLADIMIRESCU, BRĂILA

 

 • Coteț Doina– diriginte -clasa a VIII-a
 • Spătărescu Neti – diriginte -clasa a VII-a
 • Jugănaru Iulian – diriginte -clasa a V-a
 • Condruz Mihaela Alice – diriginte –clasa a VI-a

 

Activitatea diriginţilor a urmărit să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de toţi diriginţii.

S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie.

Diriginții au oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.

Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului.

Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar.

În ultima săptămână a semestrului I, la solicitarea diriginţilor, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor.

Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului, cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.

 

 

 1. COMISIA DE CALITATE

În acest an şcolar s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

 

 

ACŢIUNI DESFǍŞURATE PE RARCURSUL SEMESTRULUI I

 

Îmbunătăţirea Proiectului de Dezvoltare Instituţională (P.D.I) cu programe şi activităţi la iniţiativa Consiliului profesoral, a structurilor reprezentative ale părinţilor, ale educabililor, ale administraţiei locale şi a altor instituţii reprezentative la nivelul comunităţii
Proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor pe baza colectării feed-back-ului din partea beneficiarilor
Proiectarea activităţilor de învăţare în conformitate cu nevoile elevilor
Realizarea unor noi activităţi metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor didactice
Îmbunătăţirea activităţii didactice prin utilizarea  rezultatelor activităţilor metodice sau de cercetare ştiinţifică, desfăşurate la nivel local, regional
Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor, încurajrea lor în asumarea responsabilităţii pentru propriul proces de învăţare
Implicarea profesorilor în problemele de orientare şi consiliere. Utilizarea rezultatelor activităţilor de orientare şi consiliere pentru îmbunătăţirea activităţii curente  şi a ofertei educaţionale cu scopul de a spori calitatea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi
Achiziţia fondului de carte şi a fondului de material didactic luând în considerare cerinţele curriculare şi solicitările personalului didactic şi ale elevilor;
Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor şcolare;
Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor  şi a altor membri ai comunităţii;
Acţiuni care să favorizeze dezvoltarea profesională a corpului profesoral concretizate în creşterea calităţii proiectării, organizării şi evaluării activităţii didactice
Îmbunătăţirea proiectului de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, prin participarea elevilor, a părinţilor şi corpului profesoral la diverse activităţi organizate de către comunitate sau implicarea comunităţii în activităţile organizate în cadrul şcolii.
Stimularea lucrului în echipă, evaluarea performanţelor personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ şi acordarea recompenselor  în funcţie de calitatea serviciilor prestate
Întocmirea obiectivă a rapoartelor de autoevaluare de la nivelul comisiilor şi utilizarea rezultatelor pentru optimizarea activităţii

Dotarea cu mijloace de învăţământ performante

Inițierea și efectuarea controlului în vederea evaluării periodice ARACIP

 

 

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

 

S-a constituit, la nivelul şcolii, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității şi s-a întocmit programul comun de măsuri pentru anul şcolar 2021-2022, împreună cu Poliţia din localitate și Poliția școlară.

S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea problemelor cu care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către elevi. La aceste întâlniri au fost invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie din Tudor Vladimirescu şi s-au prezentat cazuri concrete de abateri de la disciplină săvârşite de elevii școlii.

În general, nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi personalul didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi au fost aduse la cunoştinţa părinţilor.

Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, cu organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi pentru atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi. Cu toate acestea, mai sunt elevi care deranjează orele de curs, chiulesc de la activităţile şcolare, cei mai mulţi provenind din familii dezorganizate sau cu un nivel cultural precar.

 

În viitor se impune o mai bună implicare a tuturor cadrelor didactice în procesul educativ, organizarea de activităţi sportive şi artistice pentru stimularea spiritului de echipă şi comunicare, îmbunătăţirea serviciului pe şcoală al învăţătorilor şi profesorilor.

 

 

 1. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

 

În general, desfăşurarea activităţii educative implică două categorii de demersuri:

►prima categorie – o constituie demersurile special orientate: orele de educaţie civică, de dirigenţie, de consiliere şi orientare, activităţile extra-curriculare etc.;

►a doua categorie apelează practic fie la disciplinele şcolare ale trunchiului comun fie disciplinele din zona celor la decizia şcolii, toate având un  potenţial ridicat în ceea ce priveşte educaţia pentru valori, precum şi strategii didactice adecvate acestui scop.

 

Detaliind prima categorie de demersuri educative s-ar desprinde urmatoarele:

 

Trebuie avut în vedere faptul că majoritatea obiectelor de studiu au un suport solid educativ în ceea ce priveşte atitudinile pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică, dezvoltarea capacităţilor intelectuale de nivel înalt, cultivarea curiozităţii ştiinţifice şi a spiritului de investigaţie.

 

Credem că este loc de mai bine în ceea ce priveşte starea disciplinară a elevilor. Este clar că mediul şcolar trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi democratice, printre care nu se poate găsi în nici un caz indiferenţă faţă de regulamente şi faţă de respectarea legii.

Credem că trebuie acordată o atenţie mai mare educării pozitive a elevilor în ceea ce priveşte frecvenţa la ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor, ţinuta.

Trebuie să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de care sunt legate corectitudinea, onoarea, respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite.

Este clar că multe din rezultatele muncii educative vor deveni vizibile abia mai târziu, după intrarea tinerilor în viaţă. Atunci vom putea spune dacă sunt sau nu oameni de caracter, dacă respectă sau nu respectă principiile democratice.

 

 

 1. COMITETUL DE PǍRINŢI

 

În luna septembrie 2021 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2021-2022 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general.

Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.

 

 1. BIBLIOTECA

 

Activitatea bibliotecii a fost coordonată de secretarul instituției Jugănaru Mihaela Corina, şi a constat în următoarele activităţi:

– colectarea manualelor de la elevii claselor care au terminat clasa a VIII –a  ( recupararea s-a realizat în proporţie de 100%);

 • – repartizarea manualelor la clasele I-VIII,
 • -selecţia cărţilor propuse pentru casare şi finalizarea actelor în vederea efectuarii propriu-zise a activităţii;
 • – recondiţionarea volumelor deteriorate cu ajutorul unor elevi prieteni ai cărţii;

 

 1. RESURSE MATERIALE

 

În primul semestru al anului şcolar 2021-2022, Şcoala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, a suferit numeroase modificări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii elevilor şi a cadrelor didactice.

A fost achiziționat mobilier școlar nou pentru toate clasele de gimnaziu. Au fost demarate lucrările pentru reabilitarea toaletelor școlii din localitatea Tudor Vladimirescu.

Au fost achiziționate scule, aparaturi electronice şi de birotică.

A fost încheiat un contract de închiriere pentru un hectar de pământ, aflat în proprietatea școlii, în vederea construirii unei centrale eoliene.

 

 1. CONCLUZII

 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:

Puncte tari

– Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;

– A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-financiare;

– Au fost realizate vaste lucrări de reabilitare a clădirilor;

– Au fost dotate cabinete şi laboratoare, biblioteca şi terenuri de sport.

– A fost achiziționat mobilier școlar nou (pupitre și scaune) pentru toate clasele de gimnaziu.

– A fost adus un plus financiar la veniturile proprii.

 

Puncte slabe

– Pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul standardelor de calitate;

– Nu toți elevii au participat la orele online;

– Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev.