REGULAMENT INTERN 2021-2022

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz (art.257 Codul Muncii).
Conform Codului Muncii (art.258), Regulamentul Intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:
– reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în munca în cadrul unităţii;
– reguli privind respectarea principiului nediscriminarii şi al inlaturarii oricărei forme de încălcare a demnităţii;
– drepturile şi obligaţiile angajatorului şi al salariaţilor;
– procedura de soluţionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariaţilor;
– reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
– abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
– reguli referitoare la procedura disciplinară;
– modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice.

Regulamentul Intern se aduce la cunostinta salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul Regulamentului Intern trebuie îndeplinită de angajator.
Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 259 din Codul Muncii.
Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de competenta instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate.
Regulamentul Intern se întocmeşte la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Codului Muncii.

CAPITOLUL I
Dispoziții Generale

Art. 1 (1) Respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă constituie o obligaţie de bază a fiecărui salariat din cadrul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.
(2) Colectivul de muncă, conştient că orice act de indisciplină dăunează rezultatelor muncii, propriilor sale interese este îndreptăţit şi în acelaşi timp dator să ia atitudine fermă faţă de orice abatere a acelora care încalcă ordinea şi nu-şi realizează sarcinile ce le-au fost stabilite.

(3) În acest scop, toţi salariaţii Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila au sarcina potrivit obligaţiilor ce le revin din contractele individuale de muncă de a respecta cu stricteţe regulile de disciplină stabilite de prezentul Regulament Intern, contribuind astfel, la instaurarea unui climat corespunzător pentru buna desfăşurare a activităţii în instituţia şcolară şi pentru fructificarea la maxim a potenţialului tehnic şi economic al acesteia, în interesul asigurării bunei funcţionări a şcolii.

Art. 2 (1) Prezentul Regulament Intern a fost întocmit respectându-se Codul Muncii, precum şi legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL II
Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.

1. Protecţia şi igiena muncii
Art. 3 (1) Angajatorul acţionează şi controlează prin Colectivul Protecţia Muncii modul de respectare a normelor imperative în domeniu, în scopul protejării vieţii, integrităţii şi sănătăţii salariaţilor, precum şi garantarea condiţiilor normale de lucru.

(2) Instituţia şcolară se obligă să respecte prevederile normelor şi normativelor din domeniul igienei muncii, referitoare la dotarea salariaţilor cu materiale igienico-sanitare.

Art. 4 (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi a condiţiilor sociale, instituţia şcolară se obligă să întreprindă următoarele demersuri:
• amenajarea ergonomică a tuturor locurilor de muncă;
• asigurarea condiţiilor optime de muncă (microclimat, iluminat, aerisire, zgomot);
• întreţinerea şi modernizarea instalaţiilor sanitare;
• îmbunătăţirea condiţiilor de servire a mesei.

2.Securitatea muncii
Art. 5 (1) Pentru asigurarea securităţii salariaţilor în procesul muncii, Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila, are obligaţia de a adopta următoarele măsuri:
• asigurarea tuturor salariaţilor cu echipament individual de lucru şi de protecţie a muncii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
• efectuarea instructajelor periodice pe bază de procese-verbale;
• asigurarea dotării instalaţiilor cu dispozitive de protecţie şi aparatură de control a parametrilor de funcţionare;
• asigurarea funcţionării permanente a instalaţiilor de captare a substanţelor nocive;
• analizarea de către conducerea instituţiei şcolare a cauzelor ce pot produce accidente de muncă sau îmbolnăvirilor profesionale şi înlăturarea acestora;
• diagnosticarea factorilor nocivi;
• măsurarea periodică a parametrilor condiţiilor de muncă şi a factorilor de mediu;
• admiterea la lucru numai a salariaţilor care corespund medical şi psiho-profesional;
• aplicarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea eliminării factorilor de risc ce pun în pericol viaţa sau sănătatea salariaţilor;
• informarea salariaţilor asupra tuturor riscurilor la care se expun în procesul muncii;
• la angajarea sau schimbarea locului de muncă al unui salariat, angajatorul îşi va respecta obligaţia de instruire, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art. 6 (1) Angajatorul respectă principiul libertăţii alegerii locului de muncă, a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze salariatul.
(2) Nici un salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă, ori într-o anumită profesie, dacă acesta nu doreşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Orice salariat care prestează o activitate în cadrul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de sănătate şi securitate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
Art. 7 (1) Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute dreptul la plată proporţional cu munca prestată, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la
protecţie împotriva concedierilor ilegale.
(2) În cadrul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, orice discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat fiind interzisă.

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligaţiile angajatorului

Art. 8 (1) Administraţia Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila are datoria să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a procesului de muncă, la un înalt nivel tehnologic şi cu un randament maxim, să asigure un control eficient al îndeplinirii sarcinilor din programele instituţiei şcolare, să organizeze şi să sprijine perfecţionarea pregătirii profesionale, să creeze cadrul adecvat pentru desfăşurarea normale a raporturilor de muncă.
Art. 9 (1) În vederea îndeplinirii acestor cerinţe, administraţia Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
• analizează şi adoptă programele de activitate instructiv educativă, economică, de cercetare şi dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung;
• stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice şi ierarhice administrative în cadrul structurilor organizatorice existente;
• stabileşte măsuri pentru paza bunurilor instituţiei şcolare, asigurarea patrimoniului şi a datelor, luând toate măsurile necesare în acest scop, în conformitate cu prevederile legale;
• asigură legătura permanentă cu reprezentanţii salariaţilor, pentru rezolvarea operativă a problemelor de ordin social ce apar, în scopul desfăşurării optime a activitatii;
• aplică măsuri potrivit Codului Muncii şi a legislaţiei în vigoare pentru recuperarea pagubelor rezultate din neîndeplinirea obligaţiilor ce revin salariaţilor;
• pune la dispoziţia salariaţilor mijloace de muncă potrivit specificului muncii lor si asigură o funcţionare normală;
• stabileşte instrucţiuni proprii de protecţie a muncii, de pază şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
• stabileşte normele de muncă pentru fiecare activitate de lucru;
• asigura cunoaşterea sarcinilor de muncă, a atribuţiilor, responsabilităţilor specifice locului de muncă al fiecărui salariat potrivit contractului de muncă;
• asigură condiţiile de protecţie a muncii şi de respectarea normelor igienico-sanitare la locul de muncă şi instruirea tuturor salariaţilor în sensul acestor norme;
• asigură prin programe de lucru stabilitate, timp de odihnă zilnică şi săptămânală întregului personal muncitor potrivit Codului Muncii şi a programului săptămânal de muncă în vigoare, conform Contractului Colectiv de Muncă;
• asigură evidenţa corectă a timpului lucrat şi a salarizării corespunzătoare
întregului personal salarizat;
• organizează evidenţa propunerilor, cererilor salariaţilor, urmărind rezolvarea la timp a acestora, precum şi valorificarea celor care se dovedesc utile;
• asigură permanent igienizarea şi repararea grupurilor sanitare;
• asigură aplicarea tuturor prevederilor legale în materia dreptului muncii şi asigurarea informării salariaţilor despre aceste prevederi.

CAPITOLUL V
Obligaţiile şi răspunderile angajaţilor Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.

Art. 10 (1) Toţi salariaţii Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, au următoarele îndatoriri principale: fidelitate faţă de școală, respectiv îndatorirea salariatului de a urmări, în executarea muncii sale, interesele legitime ale instituţiei şcolare şi de a se abţine de la orice acţiune având ca scop sau efect afectarea acestor interese. În acelaşi timp, a lucra pentru aceasta şcoală.
a) înseamnă a nu lucra împotriva intereselor acesteia, a nu favoriza nici direct, nici indirect pe concurenţii acesteia, a nu divulga informaţii, a nu-i face tu însuţi concurenţă. Este interzis:

• transmiterea / divulgarea de informaţii confidenţiale cu privire la:

 angajaţii Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila (ocupaţii / funcţii / meserii; salarizare; stare de sănătate; alte informaţii personale);

 situaţia actuală, formarea şi perspectiva angajaţilor;

 partenerii de afaceri ai Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila (furnizori, beneficiari, clienţi);

Lucrările derulate de Şcoala Gimnazială ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila:
 finanţe şi operaţiuni financiar-contabile;

 date privind tehnologia informaţiei (sistemul informatic, baze de date, programe informatice);

b) să apere patrimoniul instituţiei şcolare şi să contribuie la dezvoltarea lui, să folosească cu grija bunurile din dotarea instituţiei şcolare;

c) să presteze activitatea potrivit pregătirii sale profesionale, a fişei postului şi a dispoziţiilor primite din partea şefilor ierarhici, iar în situaţii deosebite, precum şi în cazuri de forţă majoră şi caz fortuit, toţi salariaţii au obligaţia de a participa indiferent de funcţie sau de postul pe care-l ocupă la executarea oricăror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila;
d) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
e) să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii, precum şi cele privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru;
f) salariaţii care ocupă funcţii de conducere, sunt obligaţi să se ocupe permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
g) să respecte programul de lucru, să folosească integral şi cu maximum de eficienţă timpul de muncă pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, fiind interzisă orice activitate străină de interesele Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila;
h) să înştiinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri sau lipsuri în desfăşurarea normală a activităţii şi să propună măsuri pentru remedierea sau prevenirea unor asemenea situaţii;
i) să aibă asupra lor legitimaţiile de serviciu, atât timp cât se află în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, indiferent unde s-ar afla;
j) să aibă o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu şi în raporturile de colaborare cu toţi membrii colectivului de muncă;
k) să menţină starea de curăţenie şi dotarea locului de muncă;
l) să nu pretindă sau să primească de la alţi salariaţi sau persoane străine de avantaje pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
m) să anunţe angajatorul în situaţia în care beneficiază de concediu medical.

Art. 11 (1) Personalului muncitor din Şcoala Gimnazială ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, îi sunt interzise:

a) venirea la serviciu şi pătrunderea în cadrul instituţiei şcolare într-o stare necorespunzătoare sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
b) introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru;
c) activitatea jignitoare sau necuviincioasă faţă de colegii de muncă, ceartă sau lovirea acestora;
d) incomodarea celorlalţi salariaţi de a-şi exercita sarcinile de muncă, prin discuţii care nu sunt legate de activitatea de serviciu;
e) săvârşirea de acte ce ar putea să pună în primejdie siguranţa sau viaţa altor salariaţi sau propriei persoane;
f) scoaterea sau intenţia de scoatere din incinta instituţiei şcolare a unor produse, materiale, scule, mijloace de producţie etc. fără forme legale;
g) înstrăinarea oricăror bunuri date spre folosinţă sau păstrare;
h) părăsirea nejustificată a locului de muncă;
i) introducerea în incinta instituţiei şcolare a obiectelor sau produselor prohibite de lege;
j) comiterea sau incitarea la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii instituţiei şcolare;
k) introducerea de aparate de fotografiat sau filmat în unitate şi utilizarea acestora fără aprobarea conducerii;
l) ieşirea din incinta instituţiei şcolare în timpul orelor de program fără documente justificative.

CAPITOLUL VI

Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.

Art. 12 (1) În vederea soluţionării cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor se va institui şi va funcţiona o comisie la nivelul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, compusă din:
• director care va întocmi şi înregistra rezultatul analizei;
• un reprezentant al Sidicatului
• seful comisiei metodice din care face parte salariatul.

(2) Comisia se va întruni de regulă la sfârşitul săptămânii fiind convocată de director, care va avea obligaţia de a transmite fiecărui membru problematica ce urmează a fi analizată.

(3) Pentru analiza altor probleme se va instutui un program de audienţe al directorului Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.

(4) Cererile sau reclamaţiile care urmează a fi analizate se vor depune personal la Serviciul Secretariat, care le va transmite comisiei, pentru a fi înscrise în programul de audienţe.

Art. 13 (1) Comisia de analiză funcţionează după urmatoarele principii:

• respectarea drepturilor salariaţilor în conformitate cu prevederile legale, Codului Muncii, Contractul Colectiv de Muncă aplicabil şi ale contractului individual de muncă al fiecărui salariat;
• promovarea intereselor salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timpul de muncă şi de odihnă, stabilitatea în muncă precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de muncă;
• egalitatea de tratament faţă de toţi salariaţii.

Art. 14 (1) La şedinţa de analiza a cererilor sau reclamaţiilor pot participa şi salariaţii care au înaintat acte spre dezbatere, aceştia având posibilitatea de a prezenta argumente pertinente.

(2) Rezultatul analizelor va fi consemnat în scris şi semnat de către toţi membrii comisiei şi va fi transmis celor interesaţi.

CAPITOLUL VII
Reguli privind disciplina muncii în Şcoala Gimnazială ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.

Art. 15 (1) La intrarea şi ieşirea din incinta Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, personalul salariat se va supune controlului în vederea evitării introducerii de băuturi alcoolice sau sustragerii de bunuri din instituţia şcolară.

(2) Delegaţii care intră în incinta instituţiei şcolare vor fi legitimaţi şi înregistraţi într-un registru special de evidenţă.

Art. 16 (1) Este interzisă jignirea sau bruscarea personalului aferent pazei de către orice persoană care se află în incinta instituţiei şcolare.

CAPITOLUL VIII
Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile

Art. 17 (1) Abaterea disciplinară reprezintă o faptă în legătura cu munca şi care constă într-o acţiune săvârşită cu vinovăţie de către un salariat prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul Intern sau Contractul Colectiv de Muncă.

Art. 18 (1) Sancţiunile disciplinare aplicabile de către angajator în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare sunt:
a) avertismentul scris;
Sancţiunea se aplică salariatului care a săvârşit cu intenţie sau din culpă o faptă care nu a produs prejudicii Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila,.
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate
depăşi 10 zile lucrătoare;
Sancţiunea se aplică salariatului în cazul repetării acţiunilor cu intenţie care a fost anterior sancţionat cu avertisment scris. Contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa angajatorului, iar pe această perioadă salariatul nu beneficiază de nici un drept conferit de această calitate.
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile;
Sancţiunea se aplică de către angajator salariatului care nefiind la prima abatere săvârşeşte cu intenţie o faptă ce prejudiciază ordinea şi activitatea instituţiei şcolare având grad ridicat de periculozitate.
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
Sancţiunea se aplică de către angajator pentru săvârşirea de către un salariat a unor abateri grave, repetarea abaterilor pentru care a mai fost sancţionat sau producerea de prejudicii materiale.
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe
o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
Sancţiunea se aplică de către angajator pentru săvârşirea de către un salariat a unor abateri grave, repetarea abaterilor pentru care a mai fost sancţionat cu retrogradarea sau producerea de prejudicii materiale.
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Sancţiunea se poate aplica de către angajator atât pentru săvârşirea unei singure agateri grave cât şi pentru încălcarea repetată a obligaţiilor salariatului de natură a perturba grav ordinea şi activitatea Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute nici o măsură cu excepţia aplicării avertismentului scris nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile.

Art. 19 (1) Cazuri care pot duce la desfacerea contractului individual de muncă sunt :
• cumularea a 3 absenţe nemotivate în 6 luni consecutive;
• intenţia de furt sau furtul din cadrul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, a unor bunuri aparţinând acesteia, ori producerea unor pagube materiale grave;
• intenţia de furt sau furtul unor bunuri aparţinând unor societăţi comerciale cu care Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, are încheiat contract, dacă prin această faptă s-a adus atingere imaginii şcolii;
• introducerea de băuturi alcoolice în incinta Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, ori la locul de muncă unde salariatul îşi desfăşoară activitatea sau a fost delegat;
• pătrunderea şi desfăşurarea activităţii în incinta Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, sub influenţa băuturilor alcoolice;
• părăsirea locului de muncă nejustificat ori fără înştiinţarea şefului ierahic superior;
• refuzul salaritului de a îndeplini sarcinile de serviciu;
• oricare alte abateri repetate.

CAPITOLUL IX
Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art. 20 (1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 21 (1) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(2) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv
dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(3) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate aparările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

(4) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(5) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(6) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(7) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL X
Modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice

Art. 22 (1) În vederea asigurării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, funcţionează următoarele principii:
• permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în domeniul relaţiilor de muncă;
• imediata informare a salariaţilor despre noile reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice;
• imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă la nivelul Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.
• însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila.

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale

Art. 23 (1) Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, se aduce la cunostinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştiinţării acestora.
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul Regulamentului Intern trebuie indeplinită de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul

Regulamentului Intern se va proba prin semnarea unui proces-verbal (tabel) întocmit cu ocazia instruirii.
(4) Regulamentul Intern se afişează la sediul angajatorului.

Art. 24 (1) Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare a salariatilor.

Art. 25 (2) Prezentul Regulament Intern al Şcolii Gimnaziale ”Aurel Horneț, Tudor Vladimirescu, Brăila, se completează cu prevederile Codului Muncii, Contractului Colectiv de Muncă şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Director,
prof. Giurgiu Florin Cristian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *